• نظارت، اجرا و احداث کلیه مراکز و واحدهای اقامتی، سیاحتی، توریستی، تفریحی و ورزشی در سراسر کشور
  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  • اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و اقدام به واردات و صادرات
  • شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی